Wczasy w Darłowie

Na obszarze gminy Darłowo występuje niewielka ilość lasów. Tereny nadmorskie, plaże oddzielone są od pozostałych terenów gminy wąskimi pasmami lasu głównie sosnowego. Większe skupisko lasów znajduje się w południowej części gminy, rozciągający się na południowy wschód od Kolonii Jeżyczek Nowego Krakowa w kierunku Słowina. W obrębie tego zespołu leśnego z przewagą buków i dębów znajduje się rezerwat „Słowińskie Błota”. Jest to najlepiej zachowane w Polsce torfowisko wysokie typu bałtyckiego z ogromną ilością różnorodnych gatunków flory i fauny. Na uwagę zasługuje również zespół leśny na wschód od Bukowa Morskiego oraz lasy rozciągające się na wschód i południowy wschód od Domasławic.

Przeważają jednak na terenie gminy tereny otwarte, równinne z dalekimi perspektywami widokowymi na wkomponowane w krajobraz wsie.

Obecnie w ów historycznie ukształtowany, stabilny krajobraz wpisane zostały nowe elementy architektoniczne, czy raczej plastyczne jakimi są elektrownie wiatrowe. Ich smukłe, ale potężne sylwetki zdecydowanie górują w krajobrazie gminy. Zlokalizowane po zachodniej stronie wsi Cisowo widoczne już ze znacznych odległości od strony zachodniej (od wsi Żukowo Morskie), od strony południowej (od koloni Jeżyczki) i od zachodu wyraĽnie dominują w tym rozległym pejzażu, stanowiąc silny akcent nie tylko nad wsią Cisowo, ale również nad samym miastem Darłowem.

Darłowo kwatery to doskonała baza noclegowa dla odwiedzających miasto.